Historia Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.


Historia  Zakładowej  Straży  Pożarnej jest nierozłącznie związana  z rozpoczęciem działalności Zakładów Azotowych "Puławy". 21 grudnia 1960 r. Komisja Planowania RM ustaliła wstępną lokalizację i założenia fabryki związków azotowych w Puławach.
27 lutego 1964 r. odbyło się posiedzenie specjalnej komisji, na której wysunięto wniosek o powołanie w Zakładach Azotowych "Puławy" Zawodowej Straży Pożarnej.

Uchwałą nr 19 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 5 marca 1964 powołano Zakładową Straż Pożarną w Z.A. "Puławy" i włączono ją do Ogólnego Planu Rozmieszczenia Straży Pożarnych  na terenie powiatu puławskiego.
Funkcję pierwszego komendanta objął kpt poż. Edward  Karczmarczyk. W 1965 r. w Z.A. "Puławy" odbył się kurs kwalifikacyjny szeregowych Korpusu Technicznego Pożarnictwa. W chwili rozpoczęcia produkcji Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna (ZZSP) wyposażona była w trzy samochody GBM 2/8. 
Kolejne dostawy sprzętu zostały zrealizowane w latach 1966-1968.
Pierwszy groźny pożar powstał 12 kwietnia 1967 r. na I linii pola przygotowania gazu Amoniaku I. Zapaleniu uległ gaz syntezowy, który wydobywał się przez filtr. 

ZZSP Puławy brała udział w największej akcji gaszenia pożaru, rafinerii nafty w Czechowicach, który powstał w dniu 21 czerwca 1971 r. Podczas głównego uderzenia na palący się zbiornik użyto nowoczesnego, jak na owe czasy samochodu proszkowego będącego wyposażeniem ZZSP.
1 września 1992 r. Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej została przekształcona w Zakładową Straż Pożarną w Z.A. "Puławy" S.A. (ZSP). Jednocześnie do ZSP została włączona Jednostka Awaryjnego Ratownictwa Chemicznego funkcjonująca dotąd w strukturze Z.A. "Puławy". Po dokonanym połączeniu ZSP stała się wyspecjalizowaną jednostką zapewniającą oprócz gaszenia pożarów także działania ratownictwa chemicznego i technicznego.
Od 01 stycznia 1998 r. zakres zadań realizowanych przez ZSP został rozszerzony o  ratownictwo medyczne. W jednostce stały dyżur pełni lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka. Funkcjonuje też całodobowy gabinet opieki lekarskiej. 
Z dniem 10 stycznia 2000 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Zakładowa Straż Pożarna jako pierwsza jednostka zakładowa w kraju została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. były inicjatorem powołania w Polsce Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Od 2000 r. ZSP realizuje we współpracy z innymi służbami zakładowymi zadania wynikające z przynależności do tego systemu udzielając pomocy Państwowej Straży Pożarnej i innym służbom ratowniczym w przypadku zagrożeń chemicznych.
ZSP prowadzi działania nie tylko w obrębie zakładu, ale jest również dysponowana do różnych akcji prowadzonych na terenie całego powiatu. ZSP brała także udział w działaniach ratowniczych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.
Oprócz działań gaśniczych w ramach wyżej wymienionych systemów ZSP prowadziła również działania z zakresu ratownictwa chemicznego. Między innymi w dniach 5.11-9.11.2004 r. i 9.06.2005 r. brała udział w usuwaniu zagrożenia powodowanego przez chemikalia pozostawione na terenie Fabryki Żelatyny w Puławach. 

Jednostka brała udział w długotrwałych działaniach ratowniczych takich jak:
- 1997 - akcja powodziowa i humanitarna na terenie powiatu opolskiego,
- 2001 - akcja powodziowa na terenie powiatu opolskiego,
- 2004 - usuwaniu chemikaliów z terenu byłej fabryki żelatyny w Puławach,
- 2010 - akcja powodziowa na terenie powiatu puławskiego i pomoc humanitarna na terenie powiatu opolskiego,
- 2016 - usuwanie zagrożenia spowodowanego wykolejeniem cystern z ciekłym amoniakiem w Szczecinie Dębie,
- 2018 - usuwanie zagrożenia spowodowanego nieszczelnością cysterny transportującej  ciekły amoniak w Kuźnicy Białostockiej,
- 2019 - usuwanie zagrożenia spowodowanego pożarem zakładu przemysłowego w miejscowości Skórcz.
Od 25 maja 2009 r. Zakładowa Straż Pożarna przejęła działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Zakładach Azotowych ,,Puławy” S. A.
5 lutego 2014 roku w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. został powołany Zespół Ochrony Przeciwpożarowej, w ramach którego nasza jednostka współpracuje z zakładowymi strażami pożarnymi, zakładowymi służbami ratowniczymi i Kopalnianą Stacją Ratownictwa Górniczego Siarkopol działającymi w innych zakładach grupy kapitałowej. Wynikiem tej współpracy było powołanie na bazie Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty (CERGA). Centrum rozpoczęło działalność dnia 12 marca 2015 roku szkoleniem dla ratowników z czterech największych zakładów grupy kapitałowej. 
Zespół Ochrony Przeciwpożarowej Grupy Azoty był również inicjatorem powołania w 2015 roku przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego Podkomisji ds. jednostek ochrony przeciwpożarowej. 
 
W swojej historii jednostka była wielokrotnie wyróżniana. 
ZSP za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej dwukrotnie została również odznaczona medalem "Za zasługi dla pożarnictwa": 
- w 1995 roku brązowym,
- w 2014 roku srebrnym.
Szczególnym wyróżnieniem było nadanie 17 maja 2014 roku z okazji jubileuszu 50-lecia Zakładowej Straży Pożarnej sztandaru ufundowanego przez Zarząd Grupy Azoty Puławy.