Jubileusz Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT

Ponad dwadzieścia lat temu podjęto działania, które doprowadziły do powstania Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT – projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który dziś może pochwalić się jednym z najdłuższych staży funkcjonowania. 
14 grudnia 2000 r. podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, które obowiązuje do chwili obecnej i reguluje zasady współpracy pomiędzy podmiotami, jakie przystąpiły do systemu SPOT, a Państwową Strażą Pożarną. 
W czasach, w których powstawał SPOT, Polska ubiegała się o członkostwo w Unii Europejskiej, a sprawy związane z zagrożeniami chemicznymi regulowały głównie umowa europejska o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) i regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID). Wiele do życzenia pozostawiał też poziom usług transportowych. Zachodząca z biegiem czasu poprawa jakości transportu i wdrożone w późniejszych latach uregulowania takie jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu (REACH), czy rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) ułatwiły działanie służb ratowniczych, jednak nie wyeliminowały potrzeby istnienia systemu SPOT. Przez ostatnie 20 lat jednostki systemu uczestniczyły w usuwaniu wielu zagrożeń związanych z uwolnieniem lub ryzykiem uwolnienia niebezpiecznych chemikaliów.  Obecnie w ramach systemu SPOT działa 16 podmiotów. 
Przypadająca w tym roku okrągła rocznica podpisania porozumienia zbiega się z 50 rocznicą powołania w Polsce ratownictwa chemicznego (6 maja 1970).   
Warto przy tej okazji zapoznać się z zasadami działania Systemu SPOT (https://www.pipc.org.pl/projekty/nasze-projekty/system-spot) i historią ratownictwa chemicznego (https://cerga.pulawy.com/articles/33).