Aktualności
Awaryjna wymiana zaworów w zbiornikach zawierających chlor lub amoniak
Data utworzenia: 2020-07-13 06:43:08 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

  Użytkowanie zbiorników zawierających substancje niebezpieczne wiąże się z ryzykiem wystąpieniem różnego rodzaju zagrożeń. Szczególny przypadek stanowią sytuacje, w których uszkodzeniu ulegają zawory zbiorników zawierających substancje toksyczne pod ciśnieniem, w stopniu uniemożliwiającym ich otwarcie i opróżnienie. 
  W celu przeprowadzenia bezpiecznego procesu opróżniania uszkodzonych zbiorników w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty PUŁAWY opracowano metodę wymiany uszkodzonych zaworów w pojemnikach zawierających chlor lub amoniak. 
  W artykule opisano założenia organizacyjno-techniczne proponowanej metody. 

50 lat ratownictwa chemicznego w Polsce
Data utworzenia: 2020-05-05 04:43:58 UTC
Autor: Kozioł Wacław, Barszcz Robert


6 maja 2020 roku mija 50 lat od kiedy weszła w życie Uchwała Rady Ministrów Nr 60/70 w sprawie zwalczania skutków wypadków związanych z przewozem substancji toksycznych w transporcie lądowym. W tym akcie prawnym po raz pierwszy została użyta nazwa „ratownictwo chemiczne”. 
Wyrazem szacunku i ukłonem w stronę uhonorowania trudu i wysiłku jaki wkładają ratownicy chemiczni w usuwanie zagrożenia spowodowanego uwolnieniem substancji niebezpiecznej jest niniejszy artykuł, przypominający początki powstania ratownictwa chemicznego w Polsce.

Ratownictwo chemiczne w obiektywie aparatu
Data utworzenia: 2020-05-04 08:40:38 UTC

W czasach kwarantanny, ograniczeń w przemieszczaniu się i braku możliwości prowadzenia szkoleń i ćwiczeń, zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem zamieszczonym w zakładce Galeria. Udostępniamy  historyczne zdjęcia  z początków ratownictwa chemicznego w Grupie Azoty PUŁAWY.

Ćwiczenia doskonalące dla każdej jednostki
Data utworzenia: 2020-02-06 07:57:59 UTC

Sprawność i umiejętności strażaka są elementem decydującym o skuteczności działań ratowniczych.
Powstają różnorodne symulatory pozwalające na doskonalenie umiejętności. Często są to skomplikowane i kosztowne urządzenia lub całe instalacje. 
Wiele ćwiczeń, doskonalących techniki ratownicze, można przeprowadzić z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji praktycznie każdej jednostki. 
Ćwiczenie przedstawione na filmie nie zastąpi zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem ścieżki treningowej, zwanej powszechnie komorą dymową, ale pozwala na doskonalenie techniki pokonywania wąskich przejść.
Warto spróbować. 

Wykorzystanie parametrów dotyczących stężeń substancji niebezpiecznych w środowisku pracy w działaniach ratowniczych
Data utworzenia: 2020-01-29 06:53:43 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

Do oceny bezpiecznego poziomu narażenia na substancje występujące w środowisku pracy, czyli dla zwykłego, rutynowego toku pracy stosowane są NDS, NDSCh i NDSP. Wartości te ustalane są przez władze państwowe i są definiowane jako najwyższe dopuszczalne stężenia dla trzech przedziałów czasowych.
Powyższe limity można wykorzystać do oszacowania poziomu zagrożenia, identyfikacji potencjalnych skutków i do podjęcia decyzji o działaniach ochronnych.
W niniejszym artykule zostały podane definicje oraz kluczowe różnice pomiędzy omawianymi parametrami.

Progi narażenia służące do oceny poziomu zagrożenia w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych do atmosfery
Data utworzenia: 2020-01-29 06:38:47 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

Do określenia poziomu zagrożenia stosowane są różne zdefiniowane, graniczne wartości stężeń oraz dawki substancji niebezpiecznych. W artykule omówiono najbardziej znane i szeroko wykorzystywane progi stężeń substancji niebezpiecznych. Kryteria dotyczące narażenia publicznego w większości zostały opracowane w USA i są szeroko stosowane w krajach Europy. Są to: AELG, TEEL, ERPG, PAC. 
Powyższe limity można wykorzystać do oszacowania poziomu zagrożenia, identyfikacji potencjalnych skutków i do podjęcia decyzji o działaniach ochronnych.
W niniejszym artykule zostały podane definicje progów wg różnych kryteriów oraz  omówiono różnice między nimi. 

Wybrane parametry stężeń progowych oraz współczynniki przeliczania jednostek
Data utworzenia: 2020-01-29 06:21:54 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

Zgodnie z „Zasadami organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” jedną z pierwszych czynności jaka powinna zostać wykonana na miejscu awarii chemicznej jest rozpoznanie substancji chemicznej i miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia poprzez stosowanie dostępnych przyrządów wykrywczych i pomiarowych. Kolejnym zagadnieniem jest ocena zagrożenia wewnątrz wyznaczonej strefy.
W celu ułatwienia oraz przyspieszenia wykonania takiej oceny opracowano tabelę zawierającą wartości PAC, granic wybuchowości oraz współczynników pozwalających przeliczyć stężenia podane w ppm na mg/m3 oraz podane w mg/m3 na ppm dla wybranych substancji niebezpiecznych.

Tetris Challenge
Data utworzenia: 2019-10-24 11:38:00 UTC

Internetowa akcja Tetris Challenge cieszy się coraz większą popularnością. Odpowiadając na zaproszenie Pani Aleksandry Grądzkiej-Walasz, redaktora wydania dwumiesięcznika Chemia Przemysłowa (https://www.kierunekchemia.pl/) nasza jednostka przyłączyła się do tej, wzbudzającej duże zainteresowanie, akcji promocyjnej. 
Na zamieszczonych zdjęciach można zobaczyć wyposażenie samochodów: ambulansu medycznego, ciężkiego samochodu wodno - pianowego, ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego oraz podnośnika hydraulicznego. 
Efekty pracy naszego kolegi i fotografa zakładowego - Sławka Kłaka można obejrzeć w Galerii.

Sprzęt i trenażery ratownictwa medycznego
Data utworzenia: 2019-10-16 10:06:36 UTC

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy może w wielu sytuacjach przyczynić się do uratowania ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Strażacy i ratownicy chemiczni muszą być przygotowani do udzielenia pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, do czasu przekazania ich zespołowi ratownictwa medycznego, działającemu w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Z tego też powodu, w programach większości zajęć prowadzonych w ramach działalności szkoleniowej CERGA, uwzględniono również zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą ratownicy posiadający uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wieloletnie doświadczenie nabyte podczas szkoleń, ćwiczeń i akcji ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego. 

Na zdjęciach zaprezentowano trenażery wykorzystywane podczas zajęć praktycznych oraz sprzęt ratownictwa medycznego będący na wyposażeniu Zakładowej Straży Pożarnej.

Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na ratowników chemicznych
Data utworzenia: 2019-10-04 08:57:02 UTC

27 września 2019 roku Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty zakończyło - czwarte już w tym roku - szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na ratowników chemicznych. Podczas 40 godzin zajęć (z czego 21 są to zajęcia praktyczne) uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych, która prowadzi do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty POLICE oraz Grupy Azoty PUŁAWY.