Aktualności
Centrum Edukacji Ratowniczej
Data utworzenia: 2019-08-14 06:48:17 UTC

CERGA oznacza nową jakość w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego w Polsce. Więcej informacji zawartych jest w filmach, oraz w zakładce "O nas".

Historia Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Data utworzenia: 2019-08-14 06:21:06 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Historia  Zakładowej  Straży  Pożarnej jest nierozłącznie związana  z rozpoczęciem działalności Zakładów Azotowych "Puławy". 21 grudnia 1960 r. Komisja Planowania RM ustaliła wstępną lokalizację i założenia fabryki związków azotowych w Puławach.
27 lutego 1964 r. odbyło się posiedzenie specjalnej komisji, na której wysunięto wniosek o powołanie w Zakładach Azotowych "Puławy" Zawodowej Straży Pożarnej.

Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA
Data utworzenia: 2019-08-14 05:20:26 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty - CERGA to nowoczesna i pierwsza tego typu jednostka organizacyjna w kraju. CERGA jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy ratownikami i wspomaga realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska. Ponadto inicjuje wypracowywanie wspólnych standardów w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Zakładowa Straż Pożarna
Data utworzenia: 2019-08-14 04:44:51 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Zakładowa Straż Pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej funkcjonująca od 1964 roku. Zapewnia podjęcie skutecznych działań w przypadku powstania zagrożenia na terenie własnego działania. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań gaśniczych i ratowniczych na terenie zakładu. Posiadane siły i środki pozwalają również na prowadzenie akcji na terenie całego kraju w ramach systemu SPOT. 

Neutralizacja amoniaku z instalacji chłodniczej firmy Iglotex S.A. w Skórczu
Data utworzenia: 2019-08-08 09:13:21 UTC

Metoda utylizacji amoniaku polega na spaleniu gazowego amoniaku w specjalnie przystosowanej spalarce zasilanej gazem propan-butan. Najlepsze efekty neutralizacji amoniaku są osiągane poprzez spalenie gazowego pobieranego z instalacji pod ciśnieniem minimum 2 bary. 

Wykolejenie cystern z ciekłym amoniakiem w 2016 roku
Data utworzenia: 2019-08-08 08:54:23 UTC

W dniu 15.02.2016 roku o godzinie 15:29 w pobliżu stacji kolejowej Szczecin Dąbie doszło do wykolejenia siedmiu cystern ze składu liczącego 31 cystern. Pociąg przewoził ciekły amoniak z zakładów w Policach do stacji kolejowej Tarnów Mościce. 

Wykolejenie cystern z ciekłym amoniakiem w 2016 roku
Data utworzenia: 2019-08-08 08:51:48 UTC
Autor: Ścibior Mariusz

W dniu 15.02.2016 roku o godzinie 15:29 w pobliżu stacji kolejowej Szczecin Dąbie doszło do wykolejenia siedmiu cystern ze składu liczącego 31 cystern. Pociąg przewoził ciekły amoniak z zakładów w Policach do stacji kolejowej Tarnów Mościce. Pierwsze działania podjęte na miejscu katastrofy polegały na ewakuacji osób znajdujących się w pobliżu, zabezpieczeniu terenu, oraz kontroli pod kątem możliwych nieszczelności. Przy udziale PKP Cargo SA udało się odciągnąć trzy ostatnie cysterny z miejsca wykolejenia oraz wykonano stabilizację.

Komora dymowa
Data utworzenia: 2019-08-07 04:49:24 UTC

Test w komorze dymowej ma na celu sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności i nawyków w zakresie:
a) technik pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz w ubraniach specjalnych,
b) pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zaciemnienie, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas),
c) poruszania się w nieznanym i złożonym przestrzennie układzie komunikacji poziomej i pionowej.

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO, EKOLOGICZNEGO I TAKTYKI GASZENIA POŻARÓW DLA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Data utworzenia: 2019-08-06 09:51:48 UTC

Celem szkolenia specjalistycznego jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie taktyki gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry.

SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
Data utworzenia: 2019-08-06 06:00:18 UTC

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zakładów przemysłowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do korzystania ze sprzętu izolującego drogi oddechowe. Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie i bezpieczne posługiwać się sprzętem ochrony dróg oddechowych podczas awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Korzystanie ze sprzętu ochrony dróg oddechowych zapewnia możliwość wykonywania bezpiecznego nadzoru lub odstawienia instalacji oraz umożliwia ewakuację z miejsc trudno dostępnych lub ze stanowisk pracy, które mają wydłużoną lub utrudnioną drogę ewakuacji.